THE SEASONS LANDMARK NAGOYA SHIRAKABE(ザ シーズンズランドマーク名古屋 白壁)のブライダルフェア

2021年11月
2021年12月
2022年1月

11/29 (Mon) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:3時間程度)

11/29 (Mon) 2部制  10:00~/15:00~ (:3時間程度)

11/29 (Mon) 11:00~18:00 (:15分程度)

11/29 (Mon) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:90分程度)

11/29 (Mon) 11:00~19:00 (:60分程度)

11/30 (Tue) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:3時間程度)

11/30 (Tue) 11:00~18:00 (:15分程度)

11/30 (Tue) 11:00~19:00 (:60分程度)

12/1 (Wed) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:3時間程度)

12/1 (Wed) 11:00~18:00 (:15分程度)