THE SEASONS LANDMARK NAGOYA SHIRAKABE(ザ シーズンズランドマーク名古屋 白壁)のブライダルフェア

2021年12月
2022年1月
2022年2月

12/9 (Thu) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:3時間程度)

12/9 (Thu) 2部制  10:00~/15:00~ (:3時間程度)

12/9 (Thu) 11:00~18:00 (:15分程度)

12/9 (Thu) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:90分程度)

12/9 (Thu) 11:00~19:00 (:60分程度)

12/10 (Fri) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:3時間程度)

12/10 (Fri) 2部制  10:00~/15:00~ (:3時間程度)

12/10 (Fri) 11:00~18:00 (:15分程度)

12/10 (Fri) 3部制  11:00~/15:00~/17:00~ (:90分程度)

12/10 (Fri) 11:00~19:00 (:60分程度)