THE LANDMARK SQUARE OSAKA(ザ ランドマークスクエア オオサカ)のブライダルフェア

2019年4月
2019年5月
2019年6月

4/19 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:00~/16:00~/18:00~ (:3時間程度)

4/19 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:00~/16:00~/18:00~ (:3時間程度)

4/19 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:00~/16:00~/18:00~ (:3時間程度)

4/19 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:00~/16:00~/18:00~ (:3時間程度)

4/19 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:00~/16:00~/18:00~ (:3時間程度)

4/20 (Sat) 4部制  09:00~/09:30~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

4/20 (Sat) 4部制  08:55~/09:30~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

4/20 (Sat) 1部制  09:05~ (:3時間程度)

4/20 (Sat) 4部制  09:05~/09:30~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

4/20 (Sat) 4部制  09:05~/09:30~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)