THE SEASONS LANDMARK KOBE KITANOのブライダルフェア

2020年7月
2020年8月
2020年9月

7/3 (Fri) 11:00~19:00 (:15分程度)

7/3 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:30~/15:30~/18:00~ (:3時間程度)

7/3 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:30~/15:30~/18:00~ (:3時間程度)

7/3 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:30~/15:30~/18:00~ (:3時間程度)

7/3 (Fri) 5部制  11:00~/12:00~/14:30~/15:30~/18:00~ (:3時間程度)

7/4 (Sat) 3部制  09:00~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

7/4 (Sat) 3部制  09:00~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

7/4 (Sat) 3部制  09:00~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

7/4 (Sat) 3部制  09:00~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)

7/4 (Sat) 3部制  09:00~/13:30~/17:30~ (:3時間程度)